Xiaochen Wang and Quian Gu

Xiachen Wang, M.B.A. & Quian Gu, M.B.A.

Xiachen Wang & Quian Gu, M.B.A. Students
International MBA Alumni
International MBA Alumni
2012 Master of Business Administration